اولین جلسه شورای دانش آموزی

در این جلسه آقای مهدی عمادی به عنوان رییس شورا

آقای حسین کریم جعفری به عنوان نایب رییس شورا

آقای علی اصغر شاهین به عنوان منشی شورا

و آقای علی شاملی به عنوان سخنگوی شورای دانش آموزی انتخاب شدند

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان