تحقق برخی از آرزوها، آنقدر بعید به نظر می رسد که بارش باران

در تابستانی ترین ماه سال...

 


و باران بارید.

باران تند بارید

بر باور خاک گرفته من و تو

باران صدای اجازه خداست

گوش جان باز کن

خدا با تو سخن می گوید:

                                بنده من، هیچ چیز غیرممکن نیست...