چه دلپذیراست

                اینکه گناهانمان پیدا نیستند وگرنه مجبور بودیم

                هر روز خودمان را پاک بشوییم


  شاید هم می بایست  زیر باران زندگی می کردیم

         وباز چه دلپذیرترونیکوست اینکه دروغهایمان

                  شکل مان را دگرگون نمی کند

          چون در این صورت حتی یک لحظه همدیگر را

                         به یاد نمی آوردیم

      خدای بخشنده! تو را بخاطر این همه مهربانی ات

                            سپاس........     

                                       " فدریکو گارسیا لورکا"