به قیمت سپیدشدن مو هایم تمام شد....

       ولی آموختم که:

    ناله ام سکوت باشد....

     گریه ام لبخند.....

       وتنهاهمدمم"خدا......