دلم که تنگ می شود می خواهم خودم را به آسمان بدوزم

یا آسمان را به خودم .شاید چیزی از تو را با خود ببرد و مرا برهاند

امروز آسمان را به خودم دوختم

تمامش تصویر تو بود ...

(برگرفته از یک وبلاگ)