وقتی تنهاییم,دنبال دوست می گردیم

    پیدایش که کردیم, دنبال عیب هایش

   می گردیم,وقتی از دستش دادیم

     در تنهایی,دنبال خاطراتش میگردیم

                            مراقب قلب ها باشیم,هیچ آسان تر از  قلب نمی شکند