گاهی باید آرزوهایت را مثل قاصدک

بگذاری کف دستت...

و بسپاریتش دست باد...

تا بروند و سهم دیگران شوند..