برای هر کس که ادعای عاشقی می کند ؛ در را باز نکن..!

  خیلی ها مثل بچه ها در می زنند و فرار می کنند