خواهم ز خدا خسته و در مانده نباشی

محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی

ای دوست الهی در این عالم هستی

سر زنده بمانی و سر افکنده نباشی