چه انتظار عجیبی

تو بین منتظران هم….

عزیز من چه غریبی

عجیب تر که چه آسان ندیدنت شده عادت

چه بیخیال نشستیم

نه کوشش نه وفایی….

فقط نشسته و گفتیم: خدا کند که بیایی.