یه روز میاد که از ما می پرسند :  عمر خود را چگونه گذرانده اید؟

 امیدوارم جواب این نباشه که :

 به نام خدا ،

 متاسفانه بدون یاد خدا ...

                                                                     ف.حیدری