بر اساس یک افسانه قدیمی بعد از خلقت آدم او شکایت کرد و گفت:

آه ای خدا! تو به شیر دندان و پنجه درنده دادی،به فیل عاجهای اعجاب انگیز دادی،

به آهو پاهای تیزرو دادی،به لاک پشت لاک محافظتی دادی،و به پرنده ها پر پرواز دادی،

اما مرا بدون دفاع رها کردی..

و خدا به آدم گفت:من به تو سلاح نامرئی بخشیده ام که تو و فرزندان تو

را بهتر از هر سلاحی حفظ می کند نیرویی که حتی تو را از دست خودت نیز

در امان نگه می دارد.من به تو شوخ طبعی عطا کردم.

                                                                                م.حیدری