تصاویری زیبا و دلنشین از گل های رنگارنگ لاله

                                 گل باشید ولی عمرتان مثل گل نباشد.