می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
"تـعطیــل است"
و بچسبانی پشت شیشه‌ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست‌هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه‌ی ذهنت صف کشیده‌اند
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند !!!

                          به نقل از شادروان حسین پناهی