زرد می شود آن برگ درختی که ،

به تنش هیچ نتابد آفــــــــتاب ...!

خشک می شود آن ، ساقه ی سرسبزی که ،

به دلــــش هیچ نبارد بــــــــــاران ...!