جملات زیبای تصویری, عکس های زیبا

تقدیم به همه ی آنان که همت بزرگ دارند

همت بلند دار که مردان روزگار      با همت بلند به جایی رسیده اند