یک روز به خدا گفتم بیا دنیا را تقسیم کنیم!
آسمان مال من  ابرهاش مال تو*
دریا مال من  موج هاش مال تو*
ماه مال من  خورشید مال تو*
خدا خندید و گفت :
تو بندگی کن همش مال تو حتی من...!(ش گلزار)