اذان ، مو سیقی بهشت گمشده ی وجود است که اگر در خود ژرف شوی ، آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش که خلقت تو در آن ، هر دم ، تجدید می شود باز خواهی یافت.