هفته تربیت بدنی بر همه مربیان خوب ورزش به خصوص آقای داستانی مربی تربیت بدنی دبستان مبارک باشد.

آقای داستانی خیلی عزیزی