.....و خدا همین نزدیکیست.....

        الهی راه پاکانم بیاموز          روانم را به نور حق بیافروز