خدایا...

خورشید را به من قرض میدهی ؟؟ از تو که پنهان نیست...

سرزمین خیالم سالهاست یخ بسته است.