قل هو اله احد نور بخوان بسم اله

باز آغاز کن ای عشق به نام اله

باز آغاز کن ای عشق مرا گویا کن

عقده از حنجره دل به عنایت وا کن

چه بگویم که چو نی بی دم تو خاموشم

 باز آغاز کن ای عشق سرا پا گوشم


بر زبانم بنه ای عشق غزل آوازی

آسمان دلم آبی است پر پروازی

من ثنا گوی صد عارف یا هو هستم

مست و سودا زده خال لب او هستم

همت از اوست اگر سالک این راهم من

عارف سر توکلت علی الهم من

تا شود قلب تو از سر شهادت آگاه

در ره عشق چو حلاج بگو بسم اله

                                                 رضا اسماعیلی