نهج البلاغه یک معلم است یک مدرسه است یک مکتب است

به مالک اشتر آیین زمامداری می آموزد

به عثمان بن حنیف شیوه حکومت مردمی می آموزد

به امام حسن(ع) فلسفه بلند هستی را تبیین می کند

به محمد حنفیه از فنون رزم و پیکار می گوید


به سلمان فارسی دنیا را می شناساند

به کمیل بن زیاد از مردم شناسی می گوید

به حارث همدانی درس اخلاق می دهد

به ابوذر غفاری استقامت در راه هدف را توصیه می کند

عقیل را در آستان عدالت بر سر عقل می آورد

شیطنت معاویه و ریاست طلبی طلحه و زبیر را بر ملا می کند

    نهج البلاغه دیدگاه امام علی درباره خدا،جهان،انسان و بعثت،تاریخ و مبدا معاد است