بجاست که تشکر خود را به سبب حضور پرشور و صمیمانه اولیا خوب دبستان در اولین سلسله مباحث اندیشه پرواز ابراز نمایم.

امید است که در برنامه های آتی نیز شاهد چنین حضوری باشیم.