به این میگن بزرگ کردن در پر قو ...

                                                  به این می گن بزرگ کردن دوقلوها در پر قو