جانا

در کوچه ی امیـد..

نبش طراوت زیبای عاشقی

در انتهای آن گذر تنگ بی کـسـی

آری، بزن تو زنگـ خدا را... غریــب عشق!

*****************

من

چشم در راهم

تا بیایی

عزیز من!

وقتی که کوبه های نکوبیده ای نمانـــد

تنهــا اگر شدی

برگــرد!