گام اول: قلبتان را از نفرت پاک کنید.

گام دوم: ذهنتان را از نگرانی ها دور کنید.

 


گام سوم: ساده زندگی کنید.

گام چهارم: بیشتر ببخشید.

گام پنجم: کمتر توقع داشته باشید.

همیشه دلیل شادی کسی باش، نه شریک شادی او

همیشه شریک غم کسی باش، نه دلیل غم او