آقارسول کاظمی همیشه به یادت هستیم  از طرف دانش آموزان دبستان