آرزوی شاگرد تنبل

چه خوب است آموزگاران هم مانند مغازه هایی که پشت  شیشه ی

ویترین خود می نویسند:پس از فروش پس گرفته نمی شود.

معلمان نیز روی تخته سیاه بنویسند:درس داده پس گرفته نمی شود.!!