قلعه ٔ شاه مال منه

بازیکنان یک نفر را به‌ عنوان شاه انتخاب مى‌کنند. بعد از اینکه شاه به بالاى تپه ٔ خاکى یا ماسه‌اى رفت، آن‌گاه همه ٔ بازیکنان با هم مى‌گویند: 'قلعه ٔ شاه مال منه' و همگى به سمت بالاى تپه هجوم مى‌برند که شاه را پائین بیاورند، شاه مهاجمان را به پائین هل داده و مى‌گوید: 'شاه منم که زور دارم قلعه ٔ شاه مال منه ' بازى به‌ همین ترتیب ادامه پیدا مى‌کند تا زمانى‌که کسى بتواند او را پائین بکشد که در نتیجه،خود وى یا بازیکن دیگرى به‌جاى شاه قرار مى‌گیرد.