من امشب دست ها را برده ام بالا

و از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم...

نمیدانم چه میخواهی

ولی امشب برای تو

برای رفع غمهایت

برای قلب زیبایت

برای آرزوهایت

به درگاهش دعا کردم

و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد

یقین دارم دعاهایم اثر دارد...