آخر پاییز شد همه دم می زنند از شمردن جوجه ها...

تو بشمار دلهایی را که به دست آوردی

تو بشمار تعداد لبخندهایی را که به لب دوستانت نشاندی

تو بشمار تعداد اشکهایی را که از سر شوق وغم ریختی

و به یاد بیاور که در این فصل زرد تو چه قدر سبز بودی

جوجه ها را بعدا با هم می شماریم

                                                   یلدا مبارک                (م.مهربان)