شهید علی اکبر شیرودی

شهید علی اکبر شیرودی حماسه نامی است که باید بارها خواند،

مردی که حماسه‌ای بی ‌بدیل در تاریخ از خود به یادگار گذاشت

و خود را در کنار ستارگان پر فروغ آسمان دفاع مقدس قرار داد.