می دونی چرانیلوفر تومرداب گل می ده؟

 واسه اینکه به همه ثابت کنه تو بدترین شرایط هم می شه خوب بود..

                                                                                           ( ثمین)