معلم میدانست که فاصله ها چه به روزآدم می آورند

 

برای همین

 

همیشه به خط فاصله ها میگفت خط تیره