برف آمده شبانه

روپشت بام خانه

برف آمده رو گل ها

رو حوض و باغچه ی ما

زمین سفید هوا سرد

ببین که برف چه ها کرد

رو جاده ها نشسته

رو مسجد و گلدسته

برف قاصد بهاره

زمستان ها می باره

سلام سلام سپیدی

دیشب از راه رسیدی                        شاعر :پروین دولت آبادی

                                                     محمد زارعی دانش آموز خوب کلاس چهارم