آدمها برای هم سنگ تمام میگذارند.

اما نه وقتی که در میانشان هستی .آنجا که در میان خاک خوابیدی

سنگ تمام را میگذارند و می روند .