عارفی را دیدند مشعلی و جام آبی در دست پرسیدند :

کجا می روی ؟ گفت : می روم با آتش ، بهشت را بسوزانم

و با آب جهنم را خاموش کنم تا مردم خدا را فقط به خاطر عشق

به او بپرستند نه به خاطر عشق به بهشت و یا ترس از جهنم .

                                       همانند امام علی علیه السلام.