با گریه های یکریز ،

 

یکریز ...

 

مثل ثانیه های گریز

 

 


با روزهای ریخته

 

در پی باد

 

با هفته های رفته

 

با فصل های سوخته

 

با سال های سخت

 

رفتیم و ...

 

         سوختیم و ...

 

                        فرو ریختیم !

 

با اعتماد خاطره ای در یاد

 

امّا

 

.

 

.

 

.

 

آن اتفاق ساده نیفتاد   

 

                     " قیصر امین پور "