من غنچه ها را دوست دارم.پروانه ها را دوست دارم.

گنجشک کوچک را که دارد شوق پرواز.با آن نگاه مهربانش دوست دارم.

من ماه وخورشید درخشان.بر پهنه ی این آسمان رادوست دارم .

من هرگل زیبای خوشبو.روئیده برهر دشت ودمن را دوست دارم.

من کهکشان را دوست دارم.رنگین کمان را دوست دارم.

دریا و رقص موج جوشان .برساحل و برماسه ها را دوست دارم.

من هرشهاب وهرستاره.آن ابرهای پاره پاره.رقصان میان آسمان رادوست دارم.

دنیای ما زیباست زیبا.من خالق دنیای زیبا .پروردگار مهربان رادوست دارم.

                                                            آرین رفیعی دانش آموز خوب کلاس دوم