باران برای کسی تکراری نمی شود

    هر وقت بیاید دوست داشتنی است  

و تو

     آن بارانی.....

م.مهربان