شخصی را به جهنم بردند   در راه برمی گشت و به عقب خیره می شد ، ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید فرشتگان پرسیدند چرا ؟؟؟؟پروردگار فرمود : او چند بار به عقب نگاه کرد ، او امید به بخشش داشت
          (خدا جونم خیلی دوست دارم )

       کیان شفیعی دانش آموز خوب کلاس دوم