سکه ها همیشه سر و صدا می کنند..

اما پول های کاغذی همواره ساکتند.

پس وقتی ارزش شما زیاد می شود،

ساکت و فروتن باقی بمانید.

سید حسام حسینی دانش آموز خوب کلاس چهارم