دنیا جای عبرت است و جاده ی عبور

دنیا را با عینک عبرت نقاشی کن

دنیا با عینک عبرت، دیدنی است

عبرت بگیرید اما موجب عبرت نشوید