خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم  این یعنی من هنوز زنده ام .  خدا را شکر که گاهی بیمار می شوم. این یعنی بیاد میاورم که اغلب
اوقات سالم هستم. خدا را شکر که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می کند . این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرم . خدا را شکرکه
سر و صدای همسایه ها را می شنوم . این یعنی من توانائی شنیدن دارم .خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم . این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم .
خدا را شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده اند . این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم . خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم . این یعنی توان سخت کار کردن را دارم . خدای مهربان شکرت که...
ش.گلزار