گل هایی که در کویر می رویند ، شاید خوش بو نباشند ،
ولی ، حقیقت تنهایی را ، بیشتر از ، گلهای خوش بو ، درک کرده اند