تقصیر آدمها نیست!!!! از کودکی به جدایی عادت کرده اند

همان جایی که روی تخته سیاه نوشتند خوبها/بدها..