عشق تنها حرف پرمعنای دل

عشق تلفیقی ز نور و آب و گل

عشق یعنی سوختن، افروختن

مهر شیدایی به عالم کوفتن

عشق را عارف تمنا می کند

در نماز خویش معنا می کند

بهجت دانشی