سرود همگانی دوره ابتدایی

باشروع علم و دانش

نام تو شد شکوفا

درس های روز اول

مشق های الفبا


ریشه علم و دین است

با تو شد آبیاری

با وجود پر فروغت

باغ گردد بهاری

دوره ابتدایی

مبدا روشنایی

همت کن و کوشش

تا ظهور دانایی

گرچه به خانه علم

خشت اولی اما

با تعهد و تدبیر

می روی تا ثریا

زندگی همان شروع است

چون دمیدن ستاره

با طلوع تازه شاید

یک شکفتن دوباره

انتهای جاده جاییست

در مسیر گام اول

انتهای جمله حرفی

تابع کلام اول

همراه و هم پیمان

محکمی همچو کوهی

با امید و انگیزه

با تلاش گروهی

دوره ابتدایی

مبدا روشنایی

همت کن و کوشش

تا ظهور دانایی