اندیشیدن به اینکه

نباید به تو

بیندیشم اندیشیدن است

پس نگذار بیندیشم

به اینکه

نباید به تو بیندیشم...
                                                                          دوست